Predlžená záruka / podmienky balenia

Vážení zákazníci 

Výrobky na zaslanie do servisu, alebo na zvoz prosím balte do originálnej krabice s výplňami.

Pokyny poistovne AWP  ako baliť výrobky nájdete na stránke: https://hlaseni.mondial-assistance.cz/PackageManual.aspx

V prípade používania alternatívnych krabíc musí byť balenie adekvátne.                              

V opačnom pripade naša spoločnosť a ani prepravca nepreberajú zodpovednosť za prípadné poškodenie výrobku pri preprave.

Presné podmienky prepravy sopločnosti UPS nájdete na stránke: http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Obchodne-podmienky.html

prosím všimnite si odsek 

8.12     V prípade poškodenia prepravovanej použitej alebo opotrebovanej veci sa jej skutočná hodnota odvíja od jej veku a miery jej opotrebovania (časová hodnota). Pod pojmom časová hodnota sa rozumie hodnota, ktorú je nutné v mieste a čase odoslania vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality, znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci. Výška náhrady škody bude vypočítaná ako časová hodnota veci s prihliadnutím na opotrebovanie, vek a amortizáciu veci podľa podmienok poistného ústavu spoločnosti SPS.

Všeobecné podmienky prepravy sopločnosti DPD nájdete na stránke:

http://www.dpd.com/sk/content/download/1228/17103/file/V%C5%A1eobecn%C3%A9_obchodn%C3%A9_podmienky.pdf

reklamačný poriadok sopločnosti DPD nájdete na stránke: http://www.dpd.com/sk/content/download/1229/17107/file/Reklama%C4%8Dn%C3%BD_poriadok.pdf